Politica de Privacitat

Informació sobre dades personals

En compliment d’allò que disposa el Reglament Europeu 2016/679, de 27 de juny, del Parlament i el Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informem que les dades facilitades per vostè poden ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades, del tractament de les quals és responsable SERTRANS CATALUNYA, SA, amb domicili social al carrer Alarcón, 61, 08930 Sant Adrià de Besòs, proveïda del CIF núm. A59362574, per tal de complir les finalitats de la relació contractual que la vincula amb vostè, que forma part de les condicions generals d’ús i compra establertes a la nostra web. En particular, les seves dades es tracten per a l’execució del contracte o la prestació del servei contractat, per al compliment de les obligacions legalment establertes i per informar-lo dels nostres serveis i activitats.

Per a la màxima transparència en el tractament de les seves dades personals, l’informem que també pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat de les dades personals de què disposem, com també oposar-se que siguin tractades, en els termes legalment previstos, dirigint una comunicació a SERTRANS CATALUNYA, SA com a responsable del fitxer, a l’adreça indicada més amunt.

Les dades personals es conservaran durant el temps que s’hagin de prestar els serveis i durant el termini fixat per la Llei per al compliment d’obligacions legals, com també per acreditar que el contracte ha estat executat degudament per les parts, tret que vostè exerciti els seus drets de control. En aquest darrer cas haurem de procedir d’acord amb les circumstàncies inherents a aquest exercici.

No preveiem transferir les seves dades personals a un tercer país o a una organització internacional. Tampoc cedirem les seves dades personals a tercers tret que sigui necessari per a la prestació del servei (en aquest cas sol·licitarem el seu consentiment previ), ho disposi una Llei o es pacti entre les parts. D’altra banda, vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, o oposar-se al tractament de les seves dades, si bé en aquest cas no podrem prestar els nostres serveis amb normalitat.

També l’informem que podrem obtenir decisions automatitzades, fins i tot elaborar perfils sobre la base de categories particulars de les seves dades personals, amb el seu consentiment exprés per a l’obtenció de decisions automatitzades i l’elaboració de perfils en les condicions descrites.

Com a interessat té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. A Espanya aquesta autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Finalitat del tractament de les dades personals

La finalitat del tractament de les dades personals és la prestació dels nostres serveis i l’enviament d’informació sobre aquests serveis.

Legitimació del tractament de les dades personals

Tractem les seves dades per complir una obligació legal, per prestar els serveis que se’ns requereixen, per gestionar les vendes dels nostres productes o per a finalitats legítimes com donar a conèixer la nostra activitat.

Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho: ha de respondre totes les preguntes plantejades o donar tota la informació sol·licitada ja que en cas contrari no es podrà portar a terme l’operació o no es podran prestar els serveis sol·licitats. Només sol·licitem les dades estrictament necessàries per a les finalitats a què es destinen.

Terminis o criteris de conservació de les dades: els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats i els previstos per la legislació civil o mercantil per a la reclamació de pagaments o acreditar la correcta prestació del servei o de l’operació realitzada. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: no se n’adopten.

Vostè té dret a retirar el consentiment prestat i a reclamar davant l’Autoritat de Control, a Espanya l’Agència Espanyola de Protecció de dades (www.agpd.es)

Drets dels clients i usuaris

Reconeixem als nostres clients i usuaris els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al tractament d’aquestes dades, drets que poden exercitar de la forma legalment prevista a les adreces indicades més amunt.

Responsable del tractament de les dades personals

SERTRANS CATALUNYA, SA

CIF núm. A-59362574

Domicili social: carrer Alarcón, 61

08930 Sant Adrià de Besòs

E-mail: proteccion.datos@sertrans.es