INFORMACIÓ LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular del domini web és SERTRANS CATALUNYA, SA (d’ara endavant L’EMPRESA), amb domicili a aquest efecte al carrer Alarcón, 61, 09830 Sant Adrià de Besòs. CIF A59362574. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Correu electrònic de contacte: comercial@sertrans.es del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o l’ús d’aquest portal de SERTRANS atribueix la condició d’USUARI i, com a tal, aquest accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les Condicions esmentades són aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, siguin de compliment obligat.

3. ÚS DEL PORTAL

https://www.sertrans.es/ proporciona accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “ELS CONTINGUTS”) a Internet pertanyents a SERTRANS o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI és responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, es pot proporcionar una contrasenya a l’USUARI, de la qual serà responsable i de la qual es compromet a fer un ús diligent. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com, per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que SERTRANS, creadora del lloc web, ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar -los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de SERTRANS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats, i (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. SERTRANS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per ser publicats. En qualsevol cas, SERTRANS no és responsable de les opinions expressades pels usuaris a través de fòrums, xats o altres eines de participació.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis calgui facilitar dades de caràcter personal, els USUARIS n’han de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. SERTRANS donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privacitat.

En aquells supòsits en què un usuari decideix lliurement contactar amb un altre lloc web enllaçat a través d’aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc i SERTRANS no assumeix responsabilitats derivades de la relació sorgida entre l’Usuari i el titular del lloc web enllaçat.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SERTRANS, en nom propi o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, com també dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SERTRANS o dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació públiques, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SERTRANS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de SERTRANS. Pot visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de SERTRANS.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

SERTRANS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

SERTRANS es reserva el dret de portar a terme sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través d’aquest com la manera en què aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que a https://www.sertrans.es/ es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, SERTRANS no exerceix cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. SERTRANS no assumeix en cap cas cap responsabilitat pel que fa als continguts d’enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de cap material o informació contingut en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap classe d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

SERTRANS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.

10. GENERALITATS

SERTRANS perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

SERTRANS pot modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran degudament publicades tal com aquí apareixen.

La vigència de les condicions esmentades estarà en funció de la seva exposició i es mantindran vigents fins que siguin modificades per unes altres i estiguin degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre SERTRANS i l’USUARI es regeix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia ha de ser sotmesa als jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA.